RODO

1. Administratorem moich danych osobowych jest (dalej jako: ADO): Prywatny Gabinet Lekarski Paweł Kowalik 59-220 Legnica ul. Batalionu Zośka 15/1.E, NIP 6911119967, Regon 390228502,

2. ADO umożliwia kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: p.kowalik7(at)wp.pl, drogą telefoniczną: 667-619-615, 603-596-503 drogą pocztową: adres: j.w.

3. Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu, adres e-mail, informacje lub inne dane w zakresie niezbędnym do wykonania badania, w szczególności informacji o zdrowiu fizycznym lub psychicznym oraz o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej ujawniające informacje o stanie zdrowia.

4. Przysługuje mi prawo do:

 1. informacji o tym, czy dane są przetwarzane oraz innych informacji o naruszeniu ochrony danych moich danych,

 2. dostępu do danych,

 3. sprostowania danych,

 4. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

 5. ograniczenia przetwarzania danych,

 6. przenoszenia danych,

 7. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 8. niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Prowadzenie rejestracji telefonicznej.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2015r., poz. 1400)

6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia usługi medycznej. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie usługi przez ADO.

7. Moje dane osobowe będą ujawniane:

 1. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;

 2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

 • zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,

8. Moje dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Udzielanie usług medycznych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, oraz zarządzanie procesem udzielania usług.

Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

9. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wymienionym zakresie przez ADO oraz przez podmioty powiązane z ADO osobowo i kapitałowo, w celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy poprzez umieszczenie i przechowywanie tych danych w systemie informatycznym administratora oraz przechowywania ich w tradycyjnej formie dokumentowej (forma papierowa dokumentu).

10. Oświadczam, iż osoby, które upoważniłem do wglądu do mojej dokumentacji medycznej wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ADOw niezbędnym zakresie związanym z umożliwieniem zapoznania się z dokumentacją poprzez umieszczenie i przechowywanie tych danych w systemie informatycznym administratora oraz przechowywania ich w tradycyjnej formie dokumentowej (forma papierowa dokumentu).